VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUJE – PARODA „ALFONSAS DARGIS: VAIZDUOTĖS UŽRAŠAI“

VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUJE – PARODA „ALFONSAS DARGIS: VAIZDUOTĖS UŽRAŠAI“

1-1

Parodą atidarė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Gegužės 6 d., Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaryta paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“.

Paroda surengta iš Lietuvos dailės muziejaus, Mažeikių muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus bei Lietuvos išeivijos dailės fondo rinkinių ir išsamiai pristato žymaus lietuvių išeivijos dailininko, tapytojo, grafiko ir scenografo Alfonso Dargio kūrybą. Paroda Vilniuje veiks iki birželio 21 d. Vėliau bus perkelta į dailininko gimtinę ir eksponuojama Mažeikių muziejuje.

Parodą pristatė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris ir vyriausioji rinkinių saugotoja Raimonda Ramanauskienė, parodos kuratorės Irena Dobrovolskaitė, Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė. Muzikinius kūrinius atliko pianistas Linas Dužinskas. Atidarymo metu buvo pristatytas parodos katalogas.

3-11

Parodos atidarymo metu – Mažeikių muziejaus vyr.fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė

2-1

Parodos pristatyme dalyvavo Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris.

Tapytojas, grafikas ir scenografas Alfonsas Dargis gimė 1909 m. gegužės 12 d. Reivyčiuose, Mažeikių valsčiuje. 1929–1936 m. jis mokėsi Kauno meno mokykloje, kur jam dėstė Stasys Ušinskas, Adomas Galdikas ir kt. Besimokydamas A. Dargis priklausė novatoriškų siekių mokinių grupei „Forma“. Gavęs Lietuvos valstybės stipendiją tęsė studijas Vienos dailės akademijoje. Nuo 1941 m. jis gyveno Vokietijoje, dirbo scenografu Teplicės, Eisenacho, Gotos, Getingeno, Hanoverio teatruose. 1951 m. persikėlė į Ročesterį (JAV), 1973 m. čia įsteigė mokyklą Forma Art Studio, kurioje dėstė. Nuo 1985 m. A. Dargis su žmona Louise apsigyveno Frydrichshafene, Badeno-Viurtembergo žemėje. Dailininkas mirė 1996 m. sausio 13 d., palaidotas Frydrichshafene.

Intensyvi Dargio parodinė veikla apėmė plačią pasaulinę erdvę, besitęsiančią nuo Kauno iki svarbių Amerikos ir Europos meno centrų: Čikagos, Niujorko, Bostono, Kelno, Manheimo ir kt. Menininkas yra surengęs per 50 asmeninių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių parodų įvairiose pasaulio šalyse. Dargio kūrinių yra Moderniojo meno muziejuje Niujorke, M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Vaizduojamojo meno muziejuose Dalase, Bostone, Filadelfijos meno muziejuje, Delavero ir Nebraskos universitetuose ir kt. Išskirtinis Dargio kūrybos bruožas – tai moderniai archaiška forma, kurios primityvumo ištakos glūdi ne vien lietuvių tautodailėje, bet ir tolimame senovės Meksikos indėnų mene bei XX a. modernistinėje dailėje (sąsajos su kubizmo, surrealizmo apraiškomis). Pagrindinė Dargio kūrinių tema – žmogus ir komplikuotas jo vidinis pasaulis. Koncentruota kūrybos išraiškos jėga kelia stiprias ir jaudinančias asociacijas su gyvenimu, kaip groteskišku teatru ar savotišku karnavalu, kurio kaukėti personažai atskleidžia įvairias dvasines būsenas, bendrą melancholišką nuotaiką, jautriai subtilų personažų tarpusavio ryšį. Kūriniai pasižymi vitališkumu, subtilia spalvine harmonija ir estetizmu. Originali, laisva ir įvairiapusė dailininko kūryba bei plastinė jo kūrinių kalba kristalizavosi paveikta XX a. Europos modernizmo krypčių, lietuvių tautodailės ir primityviųjų tradicinių kultūrų. Surengta paroda leidžia dar sykį įdėmiau pažvelgti į šio talentingo menininko kūrybą, savitai pasireiškusią XX a. antrosios pusės Europos ir Amerikos dailės kontekste.

Nuotr. J.Miliauskytės

 

 

Skip to content