FOTOGRAFIJOS KONKURSAS-PARODA „MAŽEIKIŲ MIESTO ŠIMTMETIS“

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS-PARODA „MAŽEIKIŲ MIESTO ŠIMTMETIS“

FOTOGRAFIJOS KONKURSO-PARODOS  „MAŽEIKIŲ MIESTO ŠIMTMETIS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 2020 m. kovo 1 d. minimas Mažeikių miesto šimtmetis, kai 1920 m. kovo 1 d. buvo išrinkta pirmoji Mažeikių miesto taryba. Šiai datai paminėti Mažeikių muziejus (toliau – Muziejus) organizuoja istorinės ir meninės fotografijos konkursą-parodą „Mažeikių miesto šimtmetis“ (toliau – Konkursas), kurio tikslas – skatinti kultūrinį pažinimą ir meilę savo miesto istorijai bei kultūros paveldui, ugdyti pilietinį aktyvumą.
 2. Muziejaus organizuojamo Konkurso nuostatai nustato Konkurso tikslą, dalyvius, organizavimo tvarką, vykdymo laiką, vertinimo komisijos sudarymą, vertinimo ir Konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 3. Konkurso tikslas – atspindėti Mažeikių miesto savitumą, įvykius, gyventojų akimirkas, istoriją, parodyti miesto viešas ir subtilesnes erdves.

II.            KONKURSO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Konkurse dalyvauti gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) gyventojai.
 2. Konkurso dalyvis turi teisę pateikti ne daugiau kaip tris fotografijas. Jeigu teikiama serija – ne daugiau 10 fotografijų vienai serijai, nurodant jų eiliškumą.
 3. Konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti su Mažeikiu miestu susiję vaizdai (architektūra, viešosios erdvės, žmonės, įvykiai, kultūros, sporto renginiai ir kt.).
 4. Konkursas vyks 2020 m. kovo 4 d. liepos 31 d.
 5. Fotografijas ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 31 d. galima pristatyti:
  • elektroniniu paštu mazeikiams100@gmail.com;
  • atnešti arba siųsti paštu popierines fotografijas, adresu: Mažeikių muziejus, V. Burbos g. 9, LT-89218, Mažeikiai.
 6. Informacija apie Konkursą ir jo rezultatus skelbiama Muziejaus interneto svetainėje mazeikiumuziejus.lt

III.          REIKALAVIMAI FOTOGRAFIJOMS

 1. Konkursui gali būti teikiamos tiek senesnės popierinės fotografijos iš asmeninių archyvų, tiek skaitmeninių fotografijų bylos (failai). Autoriui pageidaujant atneštų fotografijų originalai bus grąžinami.
 2. Teikiant fotografijas Konkursui turi būti nurodyta:
  • autoriaus ir (ar) siuntėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
  • fotografijos pavadinimas, data (jei žinoma), vieta (jei žinoma), 1 ar 2 sakinių fotografijos aprašymas.
 3. Siunčiamų fotografijų skaitmeniniai failai privalo būti teikiami JPG, JPEG arba TIFF formatu; dydis pikseliais – ne mažesnis negu 300 dpi, ilgoji kraštinė 2000 px.

IV.          KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA IR DARBŲ VERTINIMAS

 1. Fotografijas vertina Muziejaus sudaryta Konkurso fotografijų vertinimo komisija (toliau – komisija) ir Muziejaus „Facebook“ paskyros lankytojai.
 2. Komisija fotografijas vertina anonimiškai, nežinodama, kas jų autorius. Kiekvienas komisijos narys, vertindamas fotografijas, suteikia vertinimo balą nuo 1 iki 10. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa aukščiausiais balais įvertintų fotografijų autoriai.
 3. Konkursui pateiktos fotografijos vertinamos 5 grupėse:
  • Originaliausia;
  • Istoriškai vertinga;
  • Rėmėjų simpatija;
  • Publikos mylimiausia.
 4. Vertinimo kriterijai:
  • Atitiktis temai;
  • Išliekamoji vertė (istoriniu požiūriu);
  • Kontekstas;
  • Originali interpretacija.
 5. Konkurso komisija fotografijas įvertina iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
 6. „Publikos mylimiausios“ fotografijos balsavimo taisyklės:
  • Balsuojama už labiausiai patikusią fotografiją Muziejaus „Facebook“ paskyros fotografijų albume „Mažeikių miesto šimtmetis“ fotografijų Konkursas, spaudžiant PATINKA (LIKE).
  • Balsavimas vyks nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki rugpjūčio 14 d.
 7. Fotografijos, neatitinkančios Konkurso fotografijų pateikimo reikalavimų, kriterijų ar neatspindinčios Konkurso temos, nebus vertinamos.
 8. Konkurso organizatoriai įsipareigoja suruošti laureatų ir diplomantų parodą Mažeikių muziejuje.

V.           KONKURSO PARODOS EKSPONAVIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

 1. Konkurso paroda eksponuojama Mažeikių muziejuje nuo 2020 m. spalio 9 d.
 2. Konkurso komisijos sprendimu Konkurso dalyviai bus apdovanojami Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių muziejaus ir kitų rėmėjų prizais bei diplomais.

VI.          AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Už autorių teisių pažeidimus atsako fotografijos autorius teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo, pateikdamas fotografiją Konkursui, patvirtina, kad turi joje užfiksuotų asmenų sutikimą teikti fotografijas Konkursui.
 2. Visi Konkurso dalyviai Konkurso organizatoriui suteikia nemokamą, neatšaukiamą, nuolatinę teisę neišimtine licencija neatlygintinai naudoti fotografijas visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais, visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje, įskaitant, bet neapsiribojant: atkurti, kopijuoti, platinti, rodyti fotografijas (nurodant autoriaus vardą ir pavardę) pristatant Konkursą ir jį reklamuojant visų tipų žiniasklaidos priemonėse šiuo metu ar kada nors vėliau. Spausdinti leidiniuose su rinktinėmis Konkurso fotografijomis ar viešai skelbti pateiktą (pateiktas) fotografiją (fotografijas) Muziejaus socialinio tinklo profiliuose. Muziejus turi teisę nurodytas teises suteikti tretiesiems asmenims.

VII.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Informaciją apie Konkursą teikia Muziejus (tel. nr. 8 443 25798, el. p.: mazeikiams100@gmail.com).
Skip to content